hand outstretched toward mountainous background

Sarah Wheelan