A lone yellow T-shirt hangs in a window

Sarah Wheelan